Семейни Констелации

Какво представлява метода Семейни констелации

Семейните костелации са терапевтичен метод основан от немскя терапевт Берт Хелингер. Методът включва елементи от Гещалт терапията, наблюденията на Хелингер върху живота на племената Зулу, както и подхода на Системната Семейна Терапия. Констелациите разглеждат индивида като част от цялото, като фокусът пада върху неотменимата връзка между частите на това цяло. 

Един човек може да повлияе върху динамиката на цялата семейна система, така както цялата семейна система влияе върху всеки от индивидите в нея. 

Всички участващи в родовата система присъстват в нея, независимо дали са живи, починали, или изключени. И динамиките в техните отношения, техните емоционални състояния, нагласи, поведение, травми и товари, ако останат неосъзнати и непреработени, се поемат от поколенията след тях.

Семейните констелации помагат на човек да изследва възможните причини за затруднения, които той изпитва в различни сфери от живота си: рожденото семейство, настоящото семейство и личните взаимоотношения, професионална реализация, училище, здраве, пари и благополучие. Приложими са и при работа с различни аспекти на личността, архетипни енергии, както и в бизнес контекст – Организационни констелации на компаниите и корпорациите.

Когато клиент избере конкретна тема, която има нужда да бъде погледната, констелациите му дават диагностична картина, и едновременно с това възможност за разрешение чрез възстановяване на естествения баланс в отношенията на цялата система, която бива разглеждана.

Когато човек има трудност в някоя житейска сфера, с която не може да се справи, е възможно да има заплитане в системата. Тогава енергията не протича правилно. Това се наблюдава при следните случаи: 

  • Когато събития или хора от предишни поколения са били отхвърлени. Tова въздейства на следващите поколения, като обикновено децата в следващите поколения поемат товара на отхвърления.
  • Идентификация – когато някой от предишни поколения е бил изключен, системата осигурява енергията на човека да остане част от семейството, като друг член от следващите поколения несъзнателно преживява сходна съдба, преживявава подобни емоционални състояния, притежава сходни личностни качества и тн.
  • Прекъснато движение към майката, което става най-ясно видимо в личните взаимоотношения на човека.

Всяка система – семейна, училищна или корпоративна следва определени закономерности, които я поддържат като такава. В метода Семейни констелации те се наричат Порядките на любовта и включват:

  • Принадлежност,
  • Ред и Йерархия 
  • Балансът на даване и получаване.

Онова, което държи системата в цялост е личната и колективната съвест – сборът от вярвания и нагласи, които осигурят принадлежност към системата.

Онова, което кара несъзнателно децата да поемат травмите и товарите на членове на семейството от предишно поколения, е така наречената „сляпа“ любов. Можем да освободим себе си и децата си от тези товари тъкмо с помощта на метода Семейни Констелации.

Tова въздейства на следващите поколения, като обикновено децата в следващите поколения поемат товара на отхвърления.

Самият терапевтичен процес се случва или групово с помощта на представители, които се свързват с усещанията на членовете на системата, или в индивидуален формат. Това, което клиентът, поставящ собствена тема в констелация, получава е

широк поглед и дълбоко разбиране за взаимовръзките и вътрешната динамика на случващото се

За да бъде възможно да се извлече информация за семейната система и да се разгледа една семейна констелация, терапевтичният процес се разгръща в рамките на

полето на знанието (the knowing field)

в което фасилитаторът и участващите в констелацията имат достъп до съвестта на семейната система, тоест – до нейните вътрешни правила. С помощта на

огледалните неврони

(Франц Рупърт) ние сме способни да усещаме другите, да разбираме техните нагласи и намерения.

Морфичният резонанс

(Рупърт Шелдрейк) способства за трансфера на информация отвърд времето и пространство и така, заедно с огледалните неврони, присъщи на всеки индивид, се осъществя достъпа до информация.

Терапевтичният ефект от метода се случва от една страна, когато клиентът наблюдава отстрани картината на семейната система, както и причините и следствията  в отношенията в нея, което му носи дълбоко разбиране, осъзнаване и приемане, а те от своя страна – облекчение и свобода при следването на индивидуалния път.


За да разберете какво представлява и как се случва една индивидуална терапевтична сесия със Семейни констелации, прочетете повече тук:

Преди да си направите констелация е добре да съберете факти от семейната история. За тази цел, можете да ползвате този въпросник: