Индивидуални сесии със Семейни Констелации

Какво представлява една индивидуална терапевтична сесия със Семейни констелации

Първата стъпка в сесията е споделянето на конкретната тема, която клиентът има нужда да изследва. Фасилитаторът провежда интервю с клиента, за да събере съществени факти от семейната история на клиента, които могат да имат връзка с поставената тема. От ключово значение е да се постави тема по максимално ясен начин, тя да е актуална и да касае сфера от живота на клиентa, в която той среща трудности и предизвикателства. Тоест,

Mетодът не се използва просто от любопитство или като инструмент за прогнозиране на бъдещето.

Дори и да се направи такава констелация, то тя не би имала въздействие.

Затова е много съществено и с каква нагласа клиентът подхожда към метода.

Ако има твърде много съмнение, недоверие и опит за емоционално дистанциране от темата, констелацията също едва ли би дала резултат.

Важно е човек да е отворен да изследва и да разполага с вътрешно пространство, което да помести едно ново осъзнаване и разширяване на психологическата си рамка

След като темата е ясно дефинирана, клиентът поставя символи, които представляват членовете на семейството, или други значими хора, с които темата е свързана, като ги подрежда в пространството според вътрешното си усещане. С помощта на фасилитатора, клиентът се свързва с всяка една от позициите (изразени чрез символи). По този начин се изследва каква е динамиката в отношенията, къде е възможно да има заплитания, идентификация с някой член от семейството, или къде е загубен баланса даване-получаване.

Фасилитаторът дава определени лечителни изречения, които клиентът да използва, за да може да се освободи от товарите, които може да е поел.

Процесът цели да възстанови естествения поток на любовта и баланса в цялата система.

Ефектът от констелацията се наблюдава на три нива – ментално, емоционално и енергийно, като още при поставянето на констелацията, клиентът усеща облекчение в следствие на осъзнаването на семейната картина. А по-нататък във времето се осъществява и енергийното задвижване, чрез което лечението случило се в констелацията, бива пренесено в действителния живот на клиента, обикновено като разрешаване на самата трудна ситуация, довела клиентът при фасилитатора.

Темите, които могат да бъдат разгледани чрез метода Семейни Констелации, са:

  • Трудности в отношенията
  • Проблеми в общуването и свързването с другите
  • Болести и хронични симптоми
  • Предизвикателства в професионален план
  • Вътрешни противоречия и трудност при заявяване и отстояване на себе си
  • Неспособност за свързване с вътрешните ресурси и неувереност относно взимане на решения

Съществуват и Структурни Констелации, чиято цел е да се изследват различните части на личността, връзката с архетипни идеи и абстрактни концепции като живота, късмета, източника на сила и целта, или функции като подкрепа, защита, ресурс. При тях не се работи със символи за действителни членове от семейството, но отново целта им е да се извади наяве някакво нарушение на баланса. Структурни констелации може да бъдат поставени по теми, свързани с възможности и затруднения в различни житейски сфери чрез изследване на взаимоотношенията между определени аспекти на личността, като фокуса пада върху поставянето на цел и намиране на решение за конкретен проблем.

Преди да си направите констелация е добре да съберете факти от семейната история.

За тази цел, можете да ползвате този въпросник:

Сесията със Семейни Констелации трае около 60 минути.

Ако искате да разгледате важна и актуална за Вас тема чрез метода Семейни Констелации, може да се свържете с мен на:

 Телефонен номер – 0889566093

Електронен адрес – mariailievaeu@gmail.com

Или чрез формата за контакт: